استخدام ۱۰ میلیون نفر در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 22 ژوئن 2018

به گزارش برق نیوز، آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر مستقر در ابوظبی اعلام کرد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۶، نه میلیون و هشتصد هزار نفر را در جهان استخدام کرد که تقریبا دو برابر سال ۲۰۱۲ است.

 این رقم به لطف کاهش هزینه‌ها و تصویب سیاست‌های مساعد که سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال را به حرکت درآورد، ظرف چهار سال تقریبا دو برابر شده است.

Article source: http://barghnews.com/fa/news/21973/استخدام-۱۰-میلیون-نفر-در-بخش-انرژی‌های-تجدیدپذیر-در-جهان

دانلود بیزینس پلن رایگان پروژه های دانشجویی

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 20 ژوئن 2018

پروژه قالبهای تزریق پلاستیک

,قالبهای پلاستیک,ترموپلاستیک,ترموست (باکالیت),ترموست,راهگاه,راهگاه کامل,پیستون,طراحی راهگاه,گلویی تزریق :,گلویی تزریق,ساختمان قالبهای تزریقی,قالب اسپرینگ,قالب های بادی,قالبهای بوشینگ,قالب های […]

Article source: https://qtest.ir/

اخبار و تحلیل ها | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 20 ژوئن 2018

Invalid value

Article source: http://www.tgju.org/news-list

Freie Energie und wie sie verwendet werden kann

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 18 ژوئن 2018


Tom Bearden und andere Erfinder haben
ein Gerät konstruiert und patentiert, welches in der Lage ist unbegrenzt freie Energie zu produzieren. Die komplette englische
Ankündigung
dazu von der Spirit of Maat Website.
Wenn male Schaltungsdiagramme sucht um solche Maschinen zu bauen, kann male einen Blick auf die Webseite
John Bedini werfen. Einige technische Beschreibungen findet man
dort.
Mehr (englische) Informationen über basement Bewegungslosen Elektromagnetischen Generator – Motionless Electromagnetic Generator (MEG) (unteres Bild anklicken):

Und einige weitere, sehr erstaunliche Neuigkeiten über freie Energie: Die Suche nach Übereinheit (Overunity – unteres Bild anklicken):


Deutsch: (english divide follows below)

Thomas Bearden shawl auf seiner englischen Webseite
http://www.cheniere.org
recht schön das Prinzip der technischen Umsetzung von freier Energie
(auch bekannt als Nullpunkt-Energie, Zero-Point-Energy) beschrieben. Man findet basement entsprechenden,
recht langen Grundsatz-Artikel dazu auf der folgenden Seite:The final secret.
Wenn male versucht, die wesentliche Aussage dieses Artikels zusammenzufassen, so könnte male das
vielleicht ungefähr so versuchen:
Das Geheimnis der Nutzung freier Energie basiert darauf, daß male zwei verschiedene, technisch
voneinander zu trennende Schaltkreise aufbaut. Im ersten Schaltkreis befindet sich eine
tatsächliche Stromquelle (z.B. eine Batterie oder etwas anderes), die einen sogenannten Kollektor
speist. Dieser Kollektor ist technisch ein Schaltkreiselement, welche eine benutzbare, endliche
Entspannungszeit hat. Während dieser Entspannungsphase werden die eingefangenen Elektronen
“potentialisiert” ohne aber als Ladung bewegt zu werden. Dies kann technisch gesehen z.B. mit
zwei ineinander verkeilten Spulen geschehen. Jedes Elektron des Kollektors erhält
einen kleinen Gradienten zugeteilt, aber es fließt kein Strom. Mit anderen Worten: Während dieser
Erholungsphase (Sammlungs/Kollektionsphase), extrahiert male das Potential aus der Quelle, aber
keinen Strom. Man extrahiert Energie (Potential), aber keine Kraft/Arbeit (welches Volt x Ampere
wäre). Im obigen Schaltbild ist dies als animiertes GIF-Bild dargestellt auf der linken Seite:
Der Kollektor wird langsam aufgeladen ohne daß sich tatsächlich ein Stromfluß im ersten, linken
Schaltkreis feststellen läßt. Sobald der Kollektor voll aufgeladen ist, werden technisch die
Schalter K1 und K2 (z.B. über Transistoren) umgelegt und der im Kollektor gesammelte Strom
entlädt sich in basement Arbeitsschaltkreis auf der rechten Seite bis der Kollektor komplett entladen
ist. Die Entladung des Kollektor wiederum führt dazu, daß die beiden Schalter K1 und K2 wieder
sich technisch umstellen und das Spiel wieder von vorne beginnt. Der Effekt dieser Schaltung
wäre, daß niemals ein Stromfluß im linken Schaltkreis mit der Batterie feststellbar wäre, wohl
aber im rechten Schaltkreis ohne Batterie. Die Batterie würde dadurch nicht angegriffen und
somit auch nicht entladen.
Die Theorie ist soweit eigentlich recht verständlich und nachvollziehbar. Was aber shawl es mit
dieser merkwürdigen Potentalisierung auf sich? Wie kann z.B. durch zwei Spulen technisch
die Spannung oder die Gradienten der Elektronen auf die Elektronen der jeweils anderen Spule
übertragen werden? Wenn durch eine Spule Strom fließt (was allerdings hier noch nicht der
Fall ist, es baut sich der Stromfluß auf), entsteht ein elektromagnetisches Feld, welches eine Art Informationsträger darstellt
und welches die benachbarte Spule entsprechend “informiert”. Diese Information soll nach Tom
Bearden ausreichend sein, um in einem getrennten Schaltkreis einen kompletten Stromfluß in
Gang zu bringen. Im Grunde werden also hier nur elektromagnetische Informationen ausgetauscht,
mehr nicht, kein genuine fließender Elektronenstrom. Erinnert quick an Hochpotenz-Homöopathie,
bei der ab der Losschmidtschen Zahl von 10 hoch 23 auch kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr
in der Verdünnung nachweisbar sein dürfte, und trotzdem wirken Potenzen über der D23 noch
ganz vorzüglich. Warum also nicht der Strom?


English:Thomas Bearden on his website
http://www.cheniere.org
has explained good a component of the technical realization of giveaway energy
(also famous as Zero-Point energy). You find a prolonged simple fundamentals essay about it
on a following page:The final secret.
If one tries to promulgate a categorical summary of this essay one competence try it like this:

The tip of a use of giveaway appetite is formed on dual graphic technically seperated
circuits. In a initial circuit there is a tangible appetite source (like a battery or something else),
which feeds a so called collector.
A gourmet afterwards is a circuit component that has a usable, calculable decrease time.
During that decrease time, a trapped electrons are potentialized though transformation as
current; any collecting/receiving giveaway nucleus of a gourmet gets a small slope opposite it, though no
current nonetheless flows. This can occur technically by dual intertwined coils.
In other words, during this calculable decrease time (collection time),
we remove intensity from a source, though no current. Thus we remove appetite (potential),
but no appetite (which is voltage x amperage).
In a circuit blueprint above this is displayed as a Gif picture on a left side:

The gourmet is installed solemnly though carrying a genuine stream issuing in a initial left
circuit. As shortly as a gourmet has been installed totally a switches K1 and K2 (by transistors)
are switched and a collected stream in a gourmet is going to be unloaded in a power
circuit round on a right side until a gourmet is totally unloaded.
The unloading of a gourmet on a other palm leads to a technical switch behind of a both switches
K1 and K2 and a diversion starts again. The outcome of this circuit would be that there is never
a stream issuing in a left partial of a circuit with a battery, though there is stream flowing
in a right partial of a circuit though a battery. The battery would not be influenced and could
not be unloaded by this.

The speculation is indeed utterly transparent and understandable. But what is this bizarre potentialization
all about? How can a stream or a gradients of electrons be eliminated by e.g. dual coils
technically onto a a electrons of a other coil? If appetite is floating by a coil
(what indeed is not loyal in this case, it is some-more like building adult a nucleus flow) there
comes a electromagnetic margin into existence that represents a neighbored curl and “informs”
the other coil. This information is according to Tom Bearden sufficient, to move a complete
current upsurge into existence. Basically usually electromagnetic information is exchanged,
not more, no genuine floating nucleus current. This reminds me really most during homeopathy with
high potencies. If we use high potencies in homeopathy over a a Losschmidt number
of 10 pt 23 there is no proton of a strange piece accessible in a potency, though still
this potencies over D23 have glorious effects. Why not power?


Deutsch: (english divide follows below)
Alle Theorie ist ja nett und schön, wenn die Praxis aber keine vorzeigbaren
Ergebnisse hergibt, ist sie umsonst. Aber male findet tatsächlich und erstaunlicherweise
im Internet Schaltpläne für Maschinen, die quick jeder Elektronik-Hobby-Bastler herstellen
kann. Insbesondere die Webseite von John Bedini gibt da einiges her. Folgende beiden Diagramme,
die sich gegenseitig ergänzen, sind ein Vorschlag für einen solchen Schaltkreis: Achtung:
Alle Schaltpläne und deren Benutzung auf eigenes Risiko/auf eigene Gefahr.
Sollten Sie sich damit nicht auskennen, vielleicht besser einen Fachmann zu Rate ziehen
oder beauftragen
.
Nachtrag: Offensichtlich benötigt diese Schaltung zum Betrieb einen sogenannten Nur-Nordpol-Motor.
Dies ist ein Rad mit vier nach außen gerichteten Nordpol-Magneten, die durch diese
Schaltung am Laufen gehalten werden, sobald dieses Rad zum ersten Mal angestoßen wird.
English:
All speculation is good and flattering though if existence doesn´t yield any formula in demonstration
it is in vain. But we find genuine and strange circuit diagrams on a internet for
machines that can be built by roughly any electronic fan. Especially the
Website of John Bedini gives some samples for this.
The following both diagrams that explain any other are a idea for such a circuit
diagram: Attention:
All circuit diagrams and their use on possess risk/danger. If we don´t know about electronics
you competence improved wish to deliberate an expert.
.
Addition: Obviosly this circuit needs for using a All-Northpole-Motor that is a circle with
four Nortpole magnets confronting a outside. This circle can be run by putting it once into motion
manually.


Deutsch: Wer an Literatur von Thomas Bearden Interesse hat, der wird hier auf
der Buchantiquariatsseite
fündig.

English: Who is meddlesome in novel of Thomas Bearden, will find some titles during our
book hunt page
.


Das Wasserauto – ein Auto, was mit Wasser fährt
Website of Thomas Bearden
Website of John Bedini
How a 10 year aged lady built one of Bedinis machines
Announcement of Motionless Electromagnetic Generator – construction and patent
Website of Jean Louid Naudin
More information on a duty of a MEG
More information on a duty of a MEG (2)
Complete emanate about giveaway appetite of Spirit of Maat
Good preparation program for training about wiring (Crocodile technolgy Demo) plus
testing / make-believe of electronic circuits on a computer

How to run your automobile on water
Artikel über das Wasserauto
The thesaurus of giveaway energy
Thema Raum-Energie + Global Scaling: http://www.raum-energie-forschung.de/
Deutsch/Englischer Server zum Thema Raum-Energie / Space-Energy, Global Scaling, Over-Unity and more
http://www.borderlands.de/
http://www.binnotec.org/
Der Stromkrieg zwischen Edison und Tesla
Weitere ausführliche Links zum Thema

Article source: http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html

ساخت وبلاگ در بلاگسازان / ساخت وبلاگ رایگان

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 17 ژوئن 2018

گروه مهندسی ایرانیان دیاگ / irdiag.ir

دیاگ , دستگاه های دیاگ و عیب یاب خودرو : دیاگ ولوو/دیاگ اسکانیا/دیاگ کامینز/دیاگ هیوندا/دیاگ سنگین/دیاگ سواری/دیاگ بنز/ دستگاه دیاگ

Article source: http://blogsazan.com/

از انرژی رایگان آهنربا(انرژی آزاد ترمودینامیکی)

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 16 ژوئن 2018

در علم:
از انرژی رایگان آهنربا
انرژی آزاد ترمودینامیکی، انرژی در یک سیستم فیزیکی که می تواند تبدیل به انجام کار، به ویژه:
هلمهولتز انرژی آزاد (A = U-TS)، انرژی است که می توان به کار در یک حجم و دمای ثابت تبدیل
محتوای کار، یک مفهوم مرتبط مورد استفاده در شیمی
انرژی آزاد گیبس (G = H-TS)، انرژی است که می توان به کار در یک دما و فشار یکنواخت…به علت محدودیت آپارات بقیه در http://razar.ir/?p=89

Article source: http://www.dalfak.com/w/p74ki/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C

انرژی میتر

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 16 ژوئن 2018

انرژی میتر

انرژی میتر جهت اندازه گیری انرژی مصرفی در شبکه های تکفاز و سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. کنتور انرژی در انواع تابلویی و ریلی در رنج های ولتاژی و جریانی مختلف عرضه می شود. استفاده از انرژی میتر روشی ایده ال جهت مدیریت انرژی یا محاسبه انرژی مصرفی می باشد.

نمونه هایی از محصولات :

۱.مولتی فانکشن میتر DC 

۲.مولتی فانکشن و انرژی میتر 

۳.مانیتور توان

۴.انرژی میتر تابلوئی 

۵.کنتور انرژی 

۶.انرژی میتر دیجیتال 

۷.انرژی پاورمیتر

۸.انرژی میتر تکفاز

۹.انرژی میتر ریلی 

۱۰.انرژی میتر انردیس

۱۱.انرژی میتر تکفاز ۸۰ آمپر

۱۲:انرژی میتر سه فاز

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler) ، انردیس ( Enerdis) ، لومل ( LUMEL ) و دایف ( DEIF ) و نمایندگی شرکت کنترل ( Contrel ) در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع انرژی میتر و کنتور انرژی فعالیت دارد .

***برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت  www.bornika.ir مراجعه نمایید یا با شماره های ۵۳۸۱۵-۰۲۱ ، ۹۱۰۰۸۵۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.


اشتراک در شبکه های اجتماعی

 facebook
  |  
 twitter
  |  
 google plus
  |  
 pinterest
  |  
Page 1 of 9612345...102030...صفحه آخر