free-energy.xf.cz

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 14 آگوست 2017

Str?nky v?novan? potla?ovan? v?d? a zatajovan?m vyn?lez?m

Motto:

“When a loyal talent appears in a universe we might know him by this sign; that all
the dunces are in congress opposite him.”

Jonathan Swift

(Kdy? se na sv?t? objev? opravdov? g?nius, pozn?te ho podle toho, ?e se proti n?mu spiknou v?ichni hlup?ci.)

<!—->

Lze to sv?st jen na Darwina? Termodynamika a voln? energie
N?? BUDOUC? ZDROJ ENERGIE – VAKUUM!
Planeta X: Komety zm?ny na Zemi
Diamantov? voda – (danajsk?) dar na?? Zemi
DIAMANTOV? VODA: dob?e zabalen? manipulace!
Realita v??n?ho pohybu


OSOBNOSTI

Zp?t nahoru

Nikola Tesla

Autobiografie Nikoly Tesly Tesl?v syst?m z??iv? energie
Vyu?it? Teslovy technologie v dne?n?m sv?t?
Probl?m zvy?ov?n? lidsk? energie
Teslovy experimenty s energi? ?teru
Teslovy zbran?
Teslovo automobile poh?n?n? ?terem

John Worrell Keely

Stru?n? ?ivotopis
P?EHLED OBJEV? JOHNA W. KEELYHO
?ryvek z knihy Dana A. Davidsona
A Breakthrough to New Free Energy Sources
O z?kladn? stavb? hmoty
Keelyho z?kony sympatick?ch vibrac?

Viktor Schauberger

?l?nky v ?e?tin?:
Cesty ?ivotod?rn? vody
“Sac?” nebo “proudov?” turb?na Viktora Schaubergera
Schauberger?v pohon

Knihy v angli?tin?:

Living Water

Implosion

Self-organizing Flow Technology

Living Energies

Hidden Nature

The Water Wizard

Nature as Teacher

The Fertile Earth

The Energy Evolution

V??e uveden? tituly lze zakoupit nap??klad zde http://schauberger.co.uk/books/

John Searl

Neoby?ejn? p??b?h o voln? energii
ANTIGRAVITACE: Sen, kter? se stal skute?nost?

Filip Michailovi? Kanarev

P?edn?ka: Voda jako zdroj energie
PO??TEK PRINCIPI?LN?CH CHYB
CHYBY NIELSE BOHRA
Co popisuj? Maxwellovy rovnice?
V?VOJ ATOMOV?CH TEORI?
Z?KLADY FYZIK?LN? CHEMIE MIKROSV?TA

dr. George Egely


http://egelywheel.net/en
Egely Wheel Bioenergy and Life appetite scale device
Bludn? balvan pro George Egelyho
Za??zen? na volnou energii
Voln? energie a na?e budoucnost

Zp?t nahoru


TAJN? ZBRAN? A PROJEKTY

HURIK?N ALLEN A ROZ?I?OV?N? RUSK?CH KLIMATICK?CH ZBRAN?
UFO, IFO A HLAVN? RUSK? TAJN? ZBRA?
MODIFIKACE PO?AS? JAKO ZBRA? ODPLATY
Bitva o M?s?c
CYKLONY, VZDUCHOV? R?ZY A SOV?TSK? ZASTRA?OV?N? AMERIKY
RUSK? OBRANN? SYST?M TYPU “HV?ZDN? V?LKY”

CHEMTRAILS

Jak poznat chemtrails?
“Smoking gun” CHEMTRAIL – d?kaz o glob?ln?m geoin?en?rstv?
Tajemstv? chemtrails:
Strategie proti zm?n? klimatu?

Mohou za to chemtrails?
Dopis skeptik?m
What in a World are they spraying? – ?esk? p?epis filmu

Video na http://dokumentarni.tv/

Why in a World Are They Spraying?

http://www.youtube.com/watch?v=mEfJO0-cTis

?esk? titulky lze st?hnout zde: witwats.srt

Zp?t nahoru

TEORIE RELATIVITY: Podvod 20. stolet??

Kritika Einsteinovy teorie relativity
Pro? Einstein nem?l pravdu
Vize 2020
Einstein v roli geni?ln?ho podvodn?ka?
Disidentsk? pohled na teorii relativity
TEORIE VESM?RU VERSUS OBJEKTIVN? REALITA


Zp?t nahoru

Vyn?lezy a objevy

“Rozumn? ?lov?k se p?izp?sob? sv?tu. Nerozumn? ?lov?k se pokou?? sv?t p?izp?sobit sob?. Ve?ker? pokrok tud? z?vis? na nerozumn?ch lidech.”

George Bernard Shaw

MAGNETICK? MOTORY

Toroid magnet motor
Toroid magnet engine II
Toroid magnet engine III
Toroid magnet engine IV
Toroid magnet engine V
Toroid magnet engine VI
Toroid magnet engine VII
Toroid magnet engine VIII
Toroid magnet engine – dodatek

Toroidn? elektromotor
Toroidn? elektromotor II
Toroidn? elektromotor III

Toroidn? magnetick? contra elektrick? motor

Toroidn? magnetick? engine contra konven?n? DC motor
Toroidn? magnetick? engine contra konven?n? DC engine II

Neme??v magnetick? motor

MEG a jin? bezpohybov? gener?tory

Lud?k Pek?rek: Perpetuum mobile z Nov? Paky
MEG jako dvoj?inn? blokuj?c? m?ni?
MEG jako blokuj?c? m?ni? s permanentn?m magnetem
MEG jako blokuj?c? m?ni? s permanentn?m magnetem II.
Bi-toroidn? transform?tor Thane C. Heinse
N?vrh realizace transform?toru Thane C. Heinse
N?vrh realizace transform?toru Thane C. Heinse II.
N?vrh realizace transform?toru Thane C. Heinse III.
N?vrh realizace transform?toru Thane C. Heinse IV.
Vladim?r Utkin a Lenz?v z?kon
Bezpohybov? elektromagnetick? gener?tor

Sobolev?v ochuzovac? proces

Na objevu stolet? se s Ruskem budou pod?let tak? Kana?an?
SOBOLEVOVA P?CKA
Sedm div? z Volgogradu
VALERIJ SOBOLEV OZN?MIL PODSTATU SV?HO OBJEVU
Rozhovor s Valerijem Sobolevem
Zpr?va V?decko-v?robn?ho centra “Grus”
US Patent #5,964,913: Metoda v?roby sklovit?ho materi?lu
Vyu?it? rusk?ho epoch?ln?ho objevu zdroje elektrick? energie v?zne na financ?ch

Mechanismy ?erp?n? voln? energie
?IST? ENERGIE Z AKTIVN?HO VAKUA
Tesl?v “samo?inn?” motor
Adams?v Motor
Johnson?v motor
P?EDB̎N? POPIS PATENTU “BATERIE”

Vyu?it? odst?ediv?ch sil

CLEM?V MOTOR
Koment?? ke Clemovu motoru
Pro? funguje Clem?v engine
Koncept tryskov?ho odst?ediv?ho hydromotoru
Odst?ediv? tryskov? motor
Clem?v engine vs. ?z?kon? zachov?n? energie
Reaktivn? turb?na a z?kon zachov?n? energie
TESLOVA TURBINA

Karl Schaeffer: Parn? gener?tor
Stejnosm?rn? pulzn? engine
Pulzn? engine s rekuperac?
Kohei Minato: Magnetick? rota?n? p??stroj (US Patent # 5,594,289)
Dal?? v??n? engine postaven? v Rusku

RELUKTAN?N? MOTORY A GENER?TORY

P?ihl?ka vyn?lezu ?. 2005-433
Reluktan?n? engine a gener?tor
Srovn?n? SRM s Flynnov?m motorem
Reluktan?n? engine a ztr?ty v??iv?mi proudy
Regulace proudu reluktan?n?ho motoru
Teorie reluktan?n?ho motoru
Toroidn? elektro-magnetick? motor
Toroidn? elektro-magnetick? engine II
Jednof?zov? altern?tor
Ecklin?v gener?tor a sp?nan? reluktan?n? motor
Toroidn? gener?tor
Toroidn? gener?tor II

REZONAN?N? ??ZEN? MOTOR? A DC-DC M?NI??

Rezonan?n? engine – zdroj energie budoucnosti I
Rezonan?n? engine ? zdroj energie budoucnosti II
REZONAN?N? MOTOR for dummies
REZONAN?N? MOTOR for dummies II
(Soubory pro simulaci)

Dopis profesoru F.
REZONAN?N? MOTOR pro managery
REZONAN?N? MOTOR – p?ehled

REZONAN?N? MOTOR polopat?
REZONAN?N? MOTOR polopat? II
REZONAN?N? MOTOR polopat? III
REZONAN?N? MOTOR polopat? IV
REZONAN?N? MOTOR polopat? V
REZONAN?N? MOTOR polopat? VI

PATENT
Open source: Projekt Rezonance
Obvodov? ?e?en? rezonan?n?ch m?ni??
PROJEKT REZONAN?N? MOTOR
Konstrukce rezonan?n?ho motoru
Rezonan?n? ??zen? pomoc? f?zov?ho z?v?su
Rezonan?n? ??zen? motoru pomoc? H-M?stku
Vyu?it? rezonance v silnoproud? elektrotechnice
Rezonan?n? ??zen? s regulac? proudu
Rezonan?n? ??zen? v?cef?zov?ho motoru s regulac? prudu
Elektrick? rezonance: kl?? k ?erp?n? energie z prostoru
N?vrh rezonan?n?ho ??zen? jednof?zov?ho motoru
Rezonan?n? ??zen? re?ln?ho elektromotoru
Rezonan?n? ??zen? jednof?zov?ho motoru s pomocnou f?z?
Principy rezonan?n?ho ??zen? BLDC motoru
Principy rezonan?n?ho ??zen? BLDC motoru II
Oscil?tor s paraleln?m LC obvodem a jedn?m sp?na?em

Auto-moto

J?ZDA NA P?RY BENZ?NU
Reluktan?n? engine a elektromobil

VOD?KOV? TECHNOLOGIE

Alternativn? energie od BlackLight Power Inc.
TECHNOLOGIE ECHO-SPICE
Dr. Randell Mills a Blacklight Power
BlackLight Power Vs. Rossiho studen? f?ze
TESTY POTVRZUJ? TEORII HYDRINO
V?ZKUMN?K ODHALUJE JEDINE?NOU NOVOU T??DU HYDRID?

PERPETUUM MOBILE

Mechanick? oscil?tor ? kl?? k ?erp?n? gravita?n? energie
Motorgener?tor s inspirac? z Ruska

Zp?t nahoru

EKOLOGICK? KOUTEK

Slune?n? kolektory

Z?kladn? informace
Slunce pro B?l? Karpaty
Sol?rn? syst?my
Zcela nov? typ sol?rn?ho ?l?nku
Patent sol?rn?ho ?l?nku z pyritu
Sol?rn? optimalizovan? nab?je? baterie
Realizace MPP regul?toru

R?zn?

Tepeln? ztr?ty domu
Jak zlep?it okna a nejen ta
P??sady v potravin?ch- E-??sla v de?ifrovan? podob?
?okuj?c? pravda o lidsk? strav?

Konop? se vrac?. Ve velk?m a leg?ln?
Podpory pro technick? konop? 2006
Alternativn? plodina
Technick? konop? m? budoucnost, ale …
DAR OD BOHA
Technick? konop? v ?R? – rozhodn? ano

Zp?t nahoru

STUDEN? F?ZE

Arthur C. Clarke: Mu?, kter? “p?edpov?d?l” studenou f?zi a modern? alchymii
Studen? f?ze — Slunce v lahvi
T?i ?ivotopisy
Slabik?? studen? f?ze
Studen? f?ze z It?lie
Energetick? revoluce: Studen? f?ze uv?d?na do praxe!
Prezentace ze semin??e NASA o LENR

Zp?t nahoru

BEZREAK?N? POHONY a ANTIGRAVITACE

Kr?lovsk? instituce nen? pot?ena
P?esun hmoty
V?rov? pohon
Bezreak?n? elektrostatick? pohon

Zp?t nahoru

?ten? pro odborn?ky

“Zejm?na jsem si v??mal b?n? praxe, ?e nejsou p?ezkoum?v?ny z?kladn? p?edpoklady, na nich? stav? n?jak? teorie, jakmile z?sk? standing ‘p?ijata’, t?m?? bez ohledu na to, jak neslu?iteln? s touto teori? jsou n?jak? nov? pozorov?n? nebo experimenty. A vid?l jsem siln? nezciziteln? z?jmy na ‘statusu quo’, kter? se vytvo?ily kolem jist?ch p?ijat?ch teori?.”

Tom Van Flandern

PRAP?VODN? FYZIKA ALLATRA

Nikola Tesla: The True Wireless
Anal?za rezonan?n?ho obvodu
Rezonan?n? obvod jako zdroj voln? energie
Impulsn? LC oscil?tor
Impulsn? LC oscil?tor II
Impulsn? LC oscil?tor III
Rezonan?n? transform?tor we
Rezonan?n? transform?tor II
Elektromechanick? oscil?tor
Rezonan?n? engine – ?vod do problematiky
Rezonan?n? elektromotor we
Rezonan?n? elektromotor II
Adams?v contra rezonan?n? engine
FYZIKA ?TERU – Z?KLADN? KURZ
Detekce ?teru
Lubom?r Vl?ek: Nov? smart ve fyzice
Sp?n?n? induktivn? z?t?e
Ing. Jaroslav Jirk?, CSc.: Vlnov? podstata elekt?iny ve vodi??ch
HORN? SP?NA? S?N?BOJOVOU PUMPOU
Ide?ln? tepeln? stroj a Carnot?v cykl: revize
Rekuperace pomoc? H-m?stku
Rekuperace energie ? porovn?n? metod
?vahy o ??innosti elektrick?ch stroj?
Rezonan?n? m?ni?

Sp?nan? zdroje

Druhy sp?nan?ch zdroj?
Sni?uj?c? m?ni?
Zvy?uj?c? m?ni?
Invertuj?c? m?ni?
Blokuj?c? m?ni?
Propustn? m?ni?e
Protitaktn? m?ni?e
Rezonan?n? m?ni?e
V?po?et induktoru a vysokofrekven?n?ho transform?toru
??zen? sp?nan?ch zdroj?
??zen? ??in?ku
———————–
Obvodov? ?e?en? sni?uj?c?ho m?ni?e

Elektromagnetick? kompatibilita (EMC)

N?vrh obvodu snubberu – praktick? tipy
N?VRH SNUBBERU PRO V?KONOV? EL. OBVODY
Potla?en? vysokofrekven?n?ho ru?en? sp?nan?ch zdroj?
EMC – SKRIPTA

Zaj?mav? zapojen?

Elektronick? p?ep?na? a jeho pou?it?
P?ep?ov? ochrana tranzistoru

LC oscil?tory s transform?torovou vazbou
LC oscil?tory s transform?torovou vazbou II
LC oscil?tory s transform?torovou vazbou III

LC oscil?tory s nesymetrick?m m?stkem
LC oscil?tory s nesymetrick?m m?stkem II
LC oscil?tory s nesymetrick?m m?stkem III

Zapojen? horn?ho sp?na?e pro dlouh? doby sepnut?
Zapojen? horn?ho sp?na?e pro dlouh? doby sepnut? II
Zapojen? horn?ho sp?na?e pro dlouh? doby sepnut? III

Zp?t nahoru

Simulace elektronick?ch obvod?

V t?to sekci se budou vyskytovat ?l?nky, dopln?n? o v?stupy ze simula?n?ho programu SwitcherCADIII, kter? si m??e
kdokoli st?hnout zdarma ze str?nek firmy
Linear Technology. Jedn? se o pln? funk?n? module bez jak?chkoli omezen?.
Nau?it se pracovat s t?mto programem nen? slo?it?, tak?e se ka?d? m??e p?esv?d?it, jestli to, co se v ?l?nc?ch p?e,
je pravda.

Oscil?tor ??zen? nap?t?m
F?zov? z?v?s
Oscil?tor ??zen? nap?t?m s nesymetrick?m nap?jen?m
Rezonan?n? ??zen? trojf?zov?ho motoru
Rezonan?n? ??zen? trojf?zov?ho motoru II
Rezonan?n? ??zen? dvouf?zov?ho motoru
Rezonan?n? ??zen? jednof?zov?ho motoru
Rezonan?n? ??zen? dvouf?zov?ho motoru II
Experimenty se s?riovou rezonanc?
Rezonan?n? engine – zdroj energie budoucnosti reloaded
Rezonan?n? engine – verze pro laiky
Elektronick? v?konov? p?ep?na?
Elektronick? sp?na? s nadproudovou ochranou
Rezonan?n? ??zen? jednof?zov?ho motoru s pomocnou f?z?
??zen? reluktan?n?ho motoru
Sni?uj?c? DC-DC m?ni?
Zvy?uj?c? DC-DC m?ni?
DC-DC m?ni? s transform?torem
Motorgener?tor

Simulace a realita

Rezonan?n? ??zen? krokov?ho motoru

Zp?t nahoru

Potla?ov?n? vyn?lez? a objev?

Potla?ov?n? p??stroj? na volnou energiiKam zmizela ze sv?ta v?echna voln? energie?
Dr. Eugene Mallove, propag?tor studen? f?ze, zavra?d?n
Pozn?mka o smrti Stanleye Meyera
?ivotopis Edwina Graye
KDO ZAB?J? V?DCE Z HV?ZDN?CH V?LEK?
Wilhelm Reich a energie orgon
Potla?ov?n? vyn?lez? na poli energetiky
Odpov?? jednomu nejmenovan?mu profesorovi

Zp?t nahoru

Zaj?mav? str?nky

http://www.keelynet.com/
http://www.infinite-energy.com/
http://www.nexusmagazine.com/
http://www.aspden.org/
http://www.cheniere.org/
http://freeenergynews.com/
Kanarev
http://searleffect.com/
http://www.searlsolution.com/
http://members.aol.com/JNaudin509/
http://www.americanantigravity.com/
http://www.frank.germano.com/
http://www.faraday.ru/english.html
http://www.zpenergy.com/
http://www.thejoecell.com/
http://www.free-energy.ws/
http://www.wilhelmreichmuseum.org/
http://www.vortexscience.com/
http://www.veronica.cz/
http://www.zahady.cz
http://peswiki.com/
http://www.free-energy-devices.com/
http://www.rexresearch.com/
http://www.blacklightpower.com/
http://dokumentarni.tv/

<!– –>
Zp?t nahoru

Informace

Tyto str?nky jsou pokra?ov?n?m str?nek, kter? najdete na adrese http://free-energy.webpark.cz. Star? str?nky ji?
nejsou aktualizov?ny. Tyto str?nky obsahuj? v?e, co ty star? a jsou p??le?itostn? aktualizov?ny, tak?e obsahuj? n?co nav?c.
N?pad vytvo?it str?nky s t?mto n?zvem a obsahem vznikl kolem roku 2000, kdy jsem m?l jin? str?nky, kter? obsahovaly mj. sekci s n?zvem “Disidenti v?dy
a techniky”. Po jist?ch probl?mech ohledn? jejich “z?vadn?ho obsahu” jsem se rozhodl ony str?nky smazat a sekci o disidentech ve v?d? a technice jsem pou?il
jako z?klad pro nov? str?nky, kter? jsem um?stil na server Centrum.

?l?nky se zna?kou copyrightu p?ed m?m jm?nem jsou moje du?evn? vlastnictv? a je mo?n? je ???it elektronickou formou nebo tiskem
pouze na z?klad? m?ho p?semn?ho souhlasu.

Stav?t p??stroje a za??zen? na z?klad? informac? obsa?en?ch v t?chto ?l?nc?ch je mo?n? pouze pro v?zkumn? a vzd?l?vac? ??ely a pro soukrom?
pot?eby jednotlivc?. Komer?n? vyu?it? je zak?z?no! Pokud n?kdo uva?uje o komer?n?m vyu?it?, nech? m? neprodlen? kontaktuje pomoc? e-mailu.
Neru??m za p??padn? ?kody na zdrav? nebo majetku zp?soben? provozem t?chto za??zen?.
?l?nky, u nich? je uvedeno m? jm?no jako p?ekladatele, je mo?n? nekomer?n? ???it elektronicky nebo tiskem v nezm?n?n? podob?,
p?i?em? je nutn? na dokument uv?st internetovou adresu m?ch str?nek. Komer?n? ???en? je zak?z?no! Komer?n? ???en? t?chto ?l?nk? je mo?n?
pouze po vz?jemn? dohod?.

Ladislav Kopeck?

Posledn? zm?na: 11. srpna 2017

Zp?t nahoru

Article source: http://free-energy.xf.cz/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code